ภาษาอังกฤษ เบื่องต้น

มีนาคม 25, 2010

Causative Verbs

Filed under: Uncategorized — sarotmcru @ 4:42 am

กริยาที่เป้นเหตุให้ใครทำอะไร
Causative Verbs

1 make และ let + กรรม + V.1 ( Infinitive without to)
make me smile/let me go(V1)

2 have และ get

have + กรรมที่เป็นคน + do + (V1)
have someone do something

have + สิ่งของ + (V3)
have  something done

get + กรรมที่เป็นคน + to do + (V1)
get someone to do something

get + สิ่งของ + (V3)
get  something done

Advertisements

บลอกที่ WordPress.com .